Shop

Pi nun perdiri lu cuntu – CD

€ 10.00 € 10.00

01.rosa canta e cunta
02.cummari nina cummari vicenza
03.signuruzzu, chiuviti chiuviti
04.i pirati a palermo
05.mafia e parrini
06.acidduzzu
07.vitti una crozza
08.mi votu e mi rivotu
09.la siminzina
10.morsi cu morsi
11.sicilia luntana

COD: pi nun perdiri lu cuntu.